Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TOYS4LIFE zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en Website Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van TOYS4LIFE zijn vrijblijvend en TOYS4LIFE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TOYS4LIFE. TOYS4LIFE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Een aantal van de artikelen die worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Levering
3.1 De door TOYS4LIFE opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
3.3 Voor levering is noodzakelijk dat u een juist adres opgeeft. Mocht u op het werk willen laten bezorgen vermeld dan duidelijk de tenaamstelling van de onderneming wat gevestigd zit op het adres waar U de bestelling bezorgd wil laten worden. Mocht dit niet gebeurd zijn en de bestelling word hierdoor niet afgeleverd, dan zijn de extra verzendkosten voor de rekening van de koper.
3.4 Als U de bestelling buiten Nederland laat bezorgen, vermeld dan Uw telefoonnummer. Dan kan het verzendbedrijf bij eventuele vragen met U contact op nemen.

Artikel 4. Tarieven en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient direct na het plaatsen van de order de geschieden.
4.3 Betaling kan geschieden per iDeal.
4.4 Indien u niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door TOYS4LIFE is gewezen op de te late betaling zal de vordering worden overgedragen aan onze incasso partner. TOYS4LIFE (dan wel het incassobureau) heeft u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is TOYS4LIFE gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De vordering zal uithanden geven aan onze incasso partner.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan TOYS4LIFE verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en overige vastgelegde eigendomsrechten van de door TOYS4LIFE geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 TOYS4LIFE garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u TOYS4LIFE daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe/andere producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.2 U heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Om te annuleren dienen wij het herroepingsformulier binnen 14 dagen te ontvangen. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen naar Apollovlinder 15
8607 HT Sneek. U krijgt dan het aankoopbedrag gecrediteerd of u kunt kiezen voor een kortingscode voor een ander product. De verzendkosten zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan TOYS4LIFE geretourneerd worden. Als de seal van de verpakking verbroken is kan TOYS4LIFE het retour niet accepteren. Voor de (speelgoed)artikelen van TOYS4LIFE geldt dat dit verzamelobjecten zijn en ook de verpakking onderdeel van het geheel is, daarom zal TOYS4LIFE geen geopende / beschadigde verpakkingen retour accepteren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met TOYS4LIFE opnemen via info@toys4life.nl waarna TOYS4LIFE u het herroeppingsformulier zal toesturen (u kunt deze ook vinden in de orderbevestiging welke per e-mail is ontvangen). BH zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten indien het product in goede orde is ontvangen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TOYS4LIFE, dan wel tussen TOYS4LIFE en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TOYS4LIFE, is TOYS4LIFE niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TOYS4LIFE.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TOYS4LIFE in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat TOYS4LIFE gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Diversen
10.1 Bij veel producten staat een catalogus foto, dit wil zeggen dat dit een foto vanuit de leverancier is, deze afbeeldingen kunnen afwijken van het product. De foto`s van het losse speelgoed/figuren/toebehoren zijn daadwerkelijk van het product wat u koopt en ontvangt.
10.2 Indien u aan TOYS4LIFE schriftelijk opgave doet van een adres, is TOYS4LIFE gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan TOYS4LIFE schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.3 Wanneer door TOYS4LIFE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en
strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TOYS4LIFE deze voorwaarden soepel toepast.
10.4 TOYS4LIFE is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 TOYS4LIFE behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Maatschappelijk ondernemen. TOYS4LIFE werkt mee aan zo min mogelijk afval. Van daar werken wij niet met pakbonnen en facturen op papier, maar verstrekken wij alle informatie digitaal. Via de mail of via de site.

Artikel 12. Pre-orders en annulering
12.1 Indien u een pre-order annuleert (en wij de order al voor u geplaatst hebben) zullen wij 15% annuleringskosten in rekening brengen.
12.2 Bij het artikel staat duidelijk aangegeven wanneer de verwachte uitlevering zal plaatsvinden. In veel gevallen zal de levering sneller zijn maar hou er rekening mee dat het in sommige gevallen ook langer kan duren. TOYS4LIFE kan geen garanties geven over de duur van levering. Indien er wijzigingen in de levertijd plaatsvinden zal TOYS4LIFE dit vermelden (updaten) bij de advertentie.
12.3 Bij een pre-order betaal je pas verzendkosten als je item klaar is voor verzending. Zodra wij het item in huis hebben ontvang je van ons bericht en dien je de verzendkosten te voldoen. Voeg je bij de bestelling een item toe welke wij op voorraad hebben, dan betaal je hier apart verzendkosten voor. Deze word immers direct door ons verzonden
12.4 Het kan voorkomen dat een fabrikant een bestelling niet uitlevert. In dit geval zullen wij het aankoop bedrag incl. de bijhorende verzendkosten retour storten.
12.5 Het kan voorkomen dat een fabrikant een bestelling niet uitlevert. Annuleringen vinden plaatst op volgorde van:
– klanten met meerdere van het geannuleerde product.
– Op basis van besteldatum

Artikel 13. Klachten
13.1 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@toys4life.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

0
    0
    Jouw winkelmand
    Jouw mand is leegTerug naar de shop